Add Me!Close Menu Navigation

leksikograf

Arti kata leksikograf dan Definisi dari kata leksikograf:

lek·si·ko·graf /léksikograf/ n orang yg ahli dl penyusunan kamus; ahli perkamusan; pekamus